تیم آکروباسی نیروی هوایی ترکیه در چاناک قلعه نفسها را برید

تیم آکروباسی نیروی هوایی ترکیه موسو به " سولو ترک  در 102 امین سالگرد پیروزی جنگ زمینی چاناک قلعه در یادواره شهدا پرواز نمایشی انجام داد

720322
تیم آکروباسی نیروی هوایی ترکیه در چاناک قلعه نفسها را برید

تیم آکروباسی نیروی هوایی ترکیه موسو به " سولو ترک  در 102 امین سالگرد پیروزی جنگ زمینی چاناک قلعه در یادواره شهدا پرواز نمایشی انجام داد.

نمایش نفسها را برید.خبرهای مرتبط