استقبال با شاخه های گل از گردشگران ایرانی در آغری ترکیه

گروهی از گردشگران ایرانی که برای سپری کردن تعطیلات نوروزی خود از دروازه مرزی گوربولاغ استان آغری وارد ترکیه شدند، با شاخه های گل مورد استقبال هیات ترکیه قرار گرفتند.

استقبال با شاخه های گل از گردشگران ایرانی در آغری ترکیه

گروهی ازگردشگران ایرانی که برای سپری کردن تعطیلات نوروزی خود از دروازه مرزی گوربولاغ واقع در شهرستان دوغوبایزید استان آغری وارد ترکیه شدند، با شاخه های گل مورد استقبال هیاتی متشکل از عثمان بولوکباش دارا، مدیر امور تجاری و گمرکی منطقه گوربولاغ و سرگرد مصطفی اوزدمیر، فرمانده ژندارمری شهرستان دوغوبایزید ترکیه قرار گرفتند.

گردشگران این گروه ایرانی از هیات ترکیه به خاطر استقبال صمیمانه شان قدردانی کردند.

هیات ترکیه هنگام استقبال از این گردشگران ایرانی همچنین با احمد برکابیان زنجانی، مدیر گمرک ایران- عباس باغبان، معاون وی و نیروهای امنیتی ایرانی گفتگو کردند.خبرهای مرتبط