اولین موزه مجسمه زیر آب اروپا

اولین موزه مجسمه زیرآب اروپا که شامل بیش از 300 مجسمه با ابعاد حقیقی می باشد، در زیر آنهای سواحل اسپانیا گشایش یافت

648930
اولین موزه مجسمه زیر آب اروپا

اولین موزه مجسمه زیرآب اروپا که شامل بیش از 300 مجسمه با ابعاد حقیقی می باشد، در زیر آنهای سواحل اسپانیا گشایش یافت. 

امور احداث این موزه که در آن به آثار جیسون دکرس تیلور مجسمه ساز انگلیسی جای داده شده، سه سال بطول انجامیده است. 

غواصان می توانند از این موزه در سواحل باهیا دلاس کولوراداس دیدن بکنند. خبرهای مرتبط