“رشته زبان و ادبیات ترکی بر اساس لهجه تبریز تدریس خواهد شد”

انتخاب لهجه شیرین تبریز به عنوان زبان ترکی معیار در حالی صورت می گیرد که نویسندگان در آذربایجان ایران و بخصوص در شهر تبریز، همواره لهجه ترکی آذربایجانی در جمهوری آذربایجان را برای نگارش اثار خود مورد استفاده قرار داده اند.

“رشته زبان و ادبیات ترکی بر اساس لهجه تبریز تدریس خواهد شد”

به گزارش سایت یول‌پرس، مدیر گروه زبان و ادبیات ترکی آذری(آذربایجانی) در دانشگاه تبریز در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی دومین جشنواره بین المللی نشان شهریار در تبریز، به راه اندازی این رشته و پذیرش دانشجو از مهرماه در مقطع کارشناسی خبر داد و گفت:" دروس این رشته به طور عمده منابع ایرانی و منابعی که با ادبیات آذربایجان مرتبط باشد خواهد بود و ارائه دروس بر اساس مکتب و لهجه تبریز خواهد بود."

فرشبافیان هدف از ایجاد این رشته را بازآفرینی زبان ترکی آذری (آذربایجانی) عنوان کرد و افزود: "براساس برنامه تدوین شده، مقطع کارشناسی ارشد زبان ترکی استانبولی نیز از نیمسال دوم و زیر نظر گروه زبان و ادبیات ترکی آذری(آذربایجانی) ایجاد می شود."

انتخاب لهجه شیرین تبریز به عنوان زبان ترکی معیار در حالی صورت می گیرد که اندیشمندان و نویسندگان در آذربایجان یاران و بخصوص در شهر تبریز، در طول تاریخ همواره لهجه ترکی آذربایجانی در جمهوری آذربایجان را برای نگارش کتب خود مورد استفاده قرار داده اند.خبرهای مرتبط