ارقام تولید صنایع اعلام گردید

تولید صنایع ترکیه در ماه ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال گذشته صفر ممیز ۳ درصد افزایش یافته است

376538
ارقام تولید صنایع اعلام گردید

سازمان آمار ترکیه نتایج اندکس تولید صنایع در ماه ژوئیه را اعلام کرد.

تولید صنایع ترکیه در ماه ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال گذشته صفر ممیز ۳ درصد افزایش یافته است.

تولید صنایع بدون تاثیرات فصل و جدول زمانی نیز نسبت به ماه گذشته ۱ و نیم درصد کاهش پیدا کرده است.

اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی " تخمین تولید صنایع "، چنین تخمین زده بودند که اندکس تولید صنایع بدون تاثیر جدول زمانی در ماه ژوئیه، سالیانه ۳ ممیز ۳۲ درصد و اندکس تولید صنایع بدون تاثیرات جدول زمانی و فصل در مقایسه با ماه گذشته صفر ممیز ۳۹ درصد افزایش خواهد یافت.

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط