پلهای تعرضی ارتش ترکیه

پل تعرضی سامور از سوی مهندسین ترک و امکانات ملی طراحی شده است

پلهای تعرضی ارتش ترکیه

سامور که از سوی مهندسین ترک طراحی و با امکانات ملی برای نیروهای مسلح ترکیه ساخته شده است، عبور سربازان از موانع در آبها را تامین می کند.

پل تعرضی شناور سیار موسوم به سامور که با هدف عبور واحدهای ارتش با خودروهای زرهی از موانع آبی طراحی شده است، در صورت نیاز یا به پل و یا شناور زرهی تبدیل می شود.

سامور در میدان جنگ به آسانی قادر به عبور از موانع آبی بوده و در عین حال عبور سریع دیگر واحدها از آب را تامین می کند.

خودروها با اتصال به یکدیگر پل طویلی تشکیل داده و در صورت لزوم به شناور تبدیل می شوند.

سامور که حدود ۱۳ متر طول، ۴ ممیز ۱ متر ارتفاع و ۳۶ تن وزن دارد، ظرف یک دقیقه از شکل خودروی زمینی به شناور تبدیل می شود. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط