نبرد جنتلمن ها در چاناک کاله

این نبرد تاریخی بصورت نمایشی در موطن آنزاکها بر روی صحنه رفت

244400
نبرد جنتلمن ها در چاناک کاله

جنگ های چاناک کاله که بعنوان جنگ جنتلمن ها تلقی می شود، پس از گذشت صد سال در موطن آنزاکها که طرف جنگ بودند، بصورت نمایشی بر روی صحنه برده شد. 

در نمایشگاه بین المللی هوانوردی که در شهر " گلیونگ " استرالیا ترتیب یافت، در موازات شو های آلکروباسی "Avalon Airshow" جنگ های چاناک کاله نیز در قالب نمایش بمورد اجرا گذاشته شد. 

در نمایشگاه مذکور سربازان ترک و استرالیایی بطور نمایشی با جای گیری در سنگرها چندین دقیقه متوالی با تفنگ های خود صحنه های جنگ را زنده کردند. 

بازیگران این نمایش که اونیفورم های نظامی سربازان استرالیایی را بر تن داشتند، نظریات خود در مورد جنگ چاناک کاله را بر زبان آوردند. 

استرالیایی ها می گویند که با بازدید از میادین جنگ در چاناک کاله بسیار تحت تاثیر اتمسفر حاکم بر منطقه قرار گرفته اند.

در طول اجرای نمایش ویژه به همین مناسبت در رابطه با جنگ چاناک کاله اطلاعاتی ارائه گردید . 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط