اولین ماهواره پروژه کوپرنیک در مدار زمیت مستقر

ماهواره اطلاعاتی در ساحه آفات طبیعی ، تغیرات اقلیمی و فعالیت های زراعی ارسال خواهد کرد

60696
اولین ماهواره پروژه کوپرنیک در مدار زمیت مستقر

آژانس فضایی اروپا اولین ماهواره از 6 ماهواره داخل در برنامه کوپرنیک را به فضا فرستاد . 

این ماهواره اطلاعاتی در ساحه های مختلف از آفات طبیعی گرفته تا تغیرات اقلیمی و زراعت به زمین خواهد فرستاد . 

اواین ماهواره پروژه کوگرنیک درمدار مستقر شد . 

امور پرتاب ماهواره "Sentinel1Aاز پایگاه کویانا فرانسه در امریکای جنوبی انجام گرفت . 

سفر ماهواره به مدار زمین 23 دقیقه طول کشید . 

این ماهواره از یک لحاظ چشم و گوش اروپا خواهد بود . 

در چارچوب پروژه  5 ماهواره دیگر به مدار فرستاده خواهد شد . 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط