پینار آلتوغ اخبار مربوط با اینکه حامله است را تکذیب کرد

پینار آلتوغ هنرپیشه مشهور ترکیه، اخبار مربوط با اینکه وی حامله است را تکذیب کرد

پینار آلتوغ اخبار مربوط با اینکه حامله است را تکذیب کرد

پینار آلتوغ و همسرش یاغمور آتاجان، در بدورم به سر میبرند و تعطیلات تابستانی شان را سپری میکنند. 

بزرگی ناحیه شکم پینار در عکسهایی که به اشتراک میگذاشت، دقتها را جلب کرده و منجر به انتشار خبر اینکه پینار حامله است شده بود.

پینار در این رابطه گفت: "بچه ای وجود ندارد، کل زمستان به دلیل کار زیاد، نتوانستم به اندازه کافی ورزش کنم."خبرهای مرتبط