هیئت عالی مشاوره انجمن همبستگی بین المللی مسلمانان: ایاصوفیه به مسجد تبدیل شود

هیئت عالی مشاوره انجمن همبستگی بین المللی مسلمانان اعلام کرد، باز کردن ایاصوفیه را برای عبادت آرزو می کنیم

1451801
هیئت عالی مشاوره انجمن همبستگی بین المللی مسلمانان: ایاصوفیه به مسجد تبدیل شود

هیئت عالی مشاوره انجمن همبستگی بین المللی مسلمانان (UMAD) اعلام کرد، باز کردن ایاصوفیه را برای عبادت آرزو می کنیم.

در بیانیه ای که از طرف شورای عالی مشورتی UMAD ارائه شده، بیان شده است که هیئت عالی مشاوره، که برای بحث و بررسی دستور کار معمول تشکیل جلسه داده است، در مورد باز کردن ایاصوفیه برای عبادت مذاکره کرده اند که همیشه به روز و مهم است.

در این بیانیه با ذکر اینکه مقرر شد، نظر مشترکی که در طول جلسه در مورد ایاصوفیه با جنبه های تاریخی، مذهبی، ملی، فرهنگی و واقعی آن بدست آمد را با عموم به اشتراک بگذاریم آمده است:

"ما به عنوان شورای عالی مشورتی UMAD و مدیریت UMAD، به دور از هرگونه مشاجره سیاسی - پس از فتح استانبول، در روز جمعه 29 اردیبهشت 1453، از سوی فاتح سلطان محمد خان، آن را به عنوان نشانه فتح به مسجد تبدیل کرد و نماز جمعه برگزار کردید و سپس به عنوان مسجد وقف شده است، دوباره برای عبادت گشوده شود و از آن برای دعای نیاکان اجداد و ملت قدردانی شود. "خبرهای مرتبط