آزمایشهای کلینیکی اولین واکسن مقابله با کرونا ویروس نوع جدید در ژاپن

آزمایشهای کلینیکی اولین واکسن مقابله با کرونا ویروس نوع جدید در ژاپن آغاز گردید.

1446288
آزمایشهای کلینیکی اولین واکسن مقابله با کرونا ویروس نوع جدید در ژاپن

آزمایشهای کلینیکی اولین واکسن مقابله با کرونا ویروس نوع جدید در ژاپن آغاز گردید.

بر اساس خبر آژانس کیودو، واکسن DNA که در شرکت AnGes تولید میگردد، بر روی 30 فرد سالم در بیمارستان دانشگاه شهر اوساکا آزمایش شد.

در این آزمایش که با تزریق دو عدد واکسن عضلانی بر روی هر فرد انجام گردید، افزاد مذکور به دو دسته 15 نفره تقسیم شده و به یک گروه میزان بیشتری از واکسن تزریق شد.

افراد مورد آزمایش، به مدت 8 هفته تحت نظارت خواهند بود.

در صورتی که پس از اولین تستها، امنیت واکسن مشخص گردد، شرکت AnGes محدود آزمایشها را به 400 افزایش خواهد داد.

انتظار میرود که پس از تایید این واکسن تا پاییز 2021 از سوی حکومت ژاپن، تولید انبوه واکسن نیز اغاز شود.

بر اساس داده های سازمان بهداشت جهانی، بر اساس آمار روز 29 ژوئن، 132 واکسن تحت آزمایش برای معالجه کووید 19، در مرحله توسعه بوده و 17 واکسن نیز در مرحله آزمایشگاهی میباشد.خبرهای مرتبط