دومین سفر هواپیمای امارات متحده عربی به اسرائیل تحت نام کمکهای پزشکی به فلسطین

خطوط هوایی اتحاد ایر ویز متعلق به امارات متحده عربی، با ادعای کمک لوازم پزشکی به فلسطین، برای بار دوم سفری به اسرائیل ترتیب داد.

1433133
دومین سفر هواپیمای امارات متحده عربی به اسرائیل تحت نام کمکهای پزشکی به فلسطین

خطوط هوایی اتحاد ایر ویز متعلق به امارات متحده عربی، با ادعای کمک لوازم پزشکی به فلسطین، برای بار دوم سفری به اسرائیل ترتیب داد.

بر اساس خبر منتشره در کان، سازمان انتشاراتی دولتی اسرائیل، یک هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اتحاد امارات متحده عربی که حامل لوازم کمکی پزشکی به فلسطین بوده است، در نزدیکی تل آویو پایتخت اسرائیل فرود آمده است.

بدین ترتیب خطوط هوایی اتحاد دومین سفر خود به اسرائیل را که دارای روابط دیپلماتیکی با یکدیگر نمیباشند، انجام داد.

محمد استیه نخست وزیر فلسطین، طی سخنانی در مصاحبه اش با رسانه های خارجی در دفتر خود واقع در شهر رام الله، ابراز داشت: "ما خبری از این کمکهای امارات متحده عربی نداریم. ما نیز خبر این کمکها را از رسانه ها شنیدیم. در این رابطه با ما هیچگونه هماهنگی انجام نشده است."خبرهای مرتبط