240 نفر قربانی خشونت در جمهوری کنگو گردید

در جمهوری دموکراتیک کنگو در ماه آوریل 240 نفر از سوی نیروهای امنیتی و گروههای مسلح کشته شدند

1425583
240 نفر قربانی خشونت در جمهوری کنگو گردید

در جمهوری دموکراتیک کنگو در ماه آوریل 240 نفر از سوی نیروهای امنیتی و گروههای مسلح کشته شدند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در جمهوری دموکراتیک کنگو در مورد نقض حقوق بشر در این کشور گزارشی منتشر کرد.

در این گزارش اعلام گردید که در درگیری بین گروههای مسلح و نیروهای امنیتی در ماه آوریل 240 نفر جان باخته است.

در این گزارش تاکید شد قتل عام در مناطقی که از مدتها پیش صحنه حوادث خشونت بار هستند ، صورت گرفته است.

34 نفر از کشته شدگان را زنان و 28 نفر را نیز کودکان تشکیل می دهند.خبرهای مرتبط