حمایت سازمان همکاری اسلامی از بافت دموگرافیک منطقه جامو و کشمیر

سازمان همکاری اسلامی در مورد عدم مداخله در بافت دموگرافیک منطقه جامو و کشمیر اکثرا مسلمان نشین و تحت کنترل هندوستان هشدار داد

1421333
حمایت سازمان همکاری اسلامی از بافت دموگرافیک منطقه جامو و کشمیر

سازمان همکاری اسلامی در مورد عدم مداخله در بافت دموگرافیک منطقه جامو و کشمیر اکثرا مسلمان نشین و تحت کنترل هندوستان هشدار داد.

سازمان همکاری اسلامی با انتشار اطلاعیه ای ضمن ابراز اینکه، سازمان تلاشهای مربوط به تغییر دادن بافت دموگرافیک و نادیده گرفتن حقوق مردم منطقه در پی الحاق تکطرفه جامو و کشمیر را با نگرانی دنبال می کند، تاکید شد، جامو و کشمیر از سوی شورای امنیت سازمان ملل بعنوان منطقه مباحثه آفرین شناخته شده است، شناختن موقعیت مردم محلی برای شهروندان هندوستان از سوی این کشور با حقوق بین المللی مغایرت دارد.

در اطلاعیه با اشاره براینکه، باید در راستای حل مسئله جامو و کشمیر همگون با تصمیمات بین المللی و اراده مردم منطقه حرکت کرد، از جامعه بین المللی خواسته شد که در حل مسئله نقش موثری ایفا نماید.  خبرهای مرتبط