انفجارها در تانکر نفت کارخانه کشتی سازی منجر به آتش سوزی شد

در نتیجه انفجارهای پی در پی به میان آمده در تانکر نفت کارخانه کشتی سازی بلاوان در شهر مدان اندونزی، آتش سوزی به میان آمد.

1415225
انفجارها در تانکر نفت کارخانه کشتی سازی منجر به آتش سوزی شد

در نتیجه انفجارهای پی در پی به میان آمده در تانکر نفت کارخانه کشتی سازی بلاوان در شهر مدان اندونزی، آتش سوزی به میان آمد.

این حادثه در ساعات صبح به میان آمد.

در نتیجه انفجارهای به میان آمده در تانکر نفتی که "JAG LEELA" نام دارد، 22 پرسنل مجروح شد.

پس از انفجارهای به میان آمده تیمهای آتش نشانی مداخله نمودند.

تحقیقات در رابطه حادثه به میان آمده ادامه دارد.خبرهای مرتبط