گزارش نگران کننده یونیسف در مورد وضعیت آواره گان

سال گذشته 19 میلیون کودک آواره شد

1411159
گزارش نگران کننده یونیسف در مورد وضعیت آواره گان

سال گذشته 19 میلیون کودک آواره شد.

سازمان ملل متحد اعلام کرد : سال گذشته 46 میلیون نفر ناگزیر از ترک کشور محل زندگی خود شده است که 19 میلیون نفر از این افراد را کودکان تشکیل می دهند.

یونیسف صندوق یاری به کودکان ملل متحد گزارشی تحت عنوان " گمشده ها در کشور خود " به بررسی وضعیت انسانهایی پرداخته است که بعلت بلایایی طبیعی ، جنگ داخلی و یا شرایط درگیری ناگزیر از مهاجرت از کشورهای محل زندگی خود شدند .

در این گزارش اعلام گردید : تعداد انسانهای آواره که در سالهای دو هزار 25 میلیون نفر بود ، در طول پنج سال اخیر به 40 میلیون نفر رسیده است.

در گزارش مذکور ضمن جلب دقت به اینکه در سال 2019 ،  سی و سه میلیون آواره در آمار رسمی ثبت شده است تاکید گردید : از این رقم ، 12 میلیون یعنی حدود 40 درصد را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهد.

بموجب گزارش مورد بحث ، 25 میلیون نفر از این 33 میلیون نفر بعلت بلایای طبیعی ، 8 میلیون نفر بعلت جنگ داخلی و درگیری ها مجبور شده اند تا خانه و کاشانه خود را ترک کنند.

در گزارش سازمان ملل همچنین آمده است : کودکان آواره با خطراتی مانند خشونت ، استثمار ، قاچاق انسان ، بیگاری ، ازدواج اجباری و دوری از خانواده هایشان مواجه هستند.

سازمان ملل از حکومتها ، سازمانهای مدنی ، بخش خصوصی و نهادهای کمک انسانی خواستار سرمایه گذاری استراتژیکی ، تلاش مشترک و رسیده گی به وضعیت این عده از کودکان گردید.خبرهای مرتبط