رئیس ستاد ارتش الجزایر از واحدهای نظامی کشورش در نزدیکی مرز لیبی دیدن کرد

شنقریحه از منطقه نظامی چهارم، دیداری کاری به عمل آورده است

1339998
رئیس ستاد ارتش الجزایر از واحدهای نظامی کشورش در نزدیکی مرز لیبی دیدن کرد

سعید شنقریحه رئیس ستاد ارتش الجزایر از واحدهای نظامی کشورش که در نزدیکی مرز لیبی  مستقر میباشند، دیدن کرد.

بر اساس بیانیه ای از وزارت دفاع، گفته شد که شنقریحه از منطقه نظامی چهارم، دیداری کاری به عمل آورده است.

در این بیانیه همچنین گفته شد که شنقریحه رزمایشی که طی آن از گلوله های حقیقی استفاده خواهد شد را تماشا کرده و یک سری جلسه با فرماندهان ترتیب خواهد داد.

گفتنی است روز 23 دسامبر 2019 پس از مرگ رئیس 79 ساله ستاد ارتش الجزایر، رئیس جمهور این کشور سعید شنقریحه را به جای وی انتصاب کرده بود.خبرهای مرتبط