ارسال 46 تریلر حامل کمک های انسانی از سوی سازمان ملل به ادلب

سازمان ملل متحد 46 تریلر حامل کمک های انسانی به شهر ادلب سوریه ارسال کرد

ارسال 46 تریلر حامل کمک های انسانی از سوی سازمان ملل به ادلب

سازمان ملل متحد 46 تریلر حامل کمک های انسانی به شهر ادلب سوریه ارسال کرد. 

46 تریلر حامل کمک های انسانی سازمان ملل از گذرگاه مرزی جیلوه گوز در شهرستان ریحانلی حاتای عبور کرد. 

لوازم انسانی ارسال در بین نیازمندان به کمک در ادلب و مناطق روستایی آن توزیع خواهد شد. خبرهای مرتبط