عذرخواهی خانواده یونانی تبار از رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی

خانواده یونانی تبار با ارسال نامه ای به مصطفی آکینجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی، عذرخواهی کرد

1271107
عذرخواهی خانواده یونانی تبار از رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی

پدر ساواس کولندورو کودک 16 ساله ای که پرچم ترکیه و عکس رئوف دنکتاش رئیس جمهور موسس جمهوری ترک قبرس شمالی را از مدرسه ابتدایی دکتر فاضل کوچوک واقع در روستای آکدوغان وابسته به غازی ماگوسا برداشته و فرار کرده بود، با ارسال نامه ای به مصطفی آکینجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی، عذرخواهی کرد.

بر اساس بیانیه کتبی صادره از ریاست جمهوری، پدر کودک مذکور، در نامه ای که به آکینجی ارسال کرده است، اندوه شدید خود را بیان کرده و از  ترکهای قبرس عذرخواهی نموده است.

در این نامه نوشته شده است: "از رفتار جاهلانه پسر 16 ساله مان که آن  را به شدت محکوم میکنیم، بسیار اندهگین میباشیم. اطمینان داشته باشید که پسرم از این رفتارش پشیمان میباشد. متوجه رفتار نادرستش هست. باری دیگر تکرار نخواهد شد."

نامه عذرخواهی، دیروز به همراه پرچم ترکیه و عکس رئوف دنکتاش، از سوی نزدیکان خانواده پسر یونانی تبار، به آکینجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی داده شد.خبرهای مرتبط