آتش سوزیهای جنگلی در روسیه

بدلیل آتش سوزیهای جنگلی در منطقه سیبری روسیه که هفته گذشته آغاز شده است، در 5 منطقه وضعیت اضطراری اعلام شد

1245100
آتش سوزیهای جنگلی در روسیه

 

بدلیل آتش سوزیهای جنگلی در منطقه سیبری روسیه که هفته گذشته آغاز شده است، در 5 منطقه وضعیت اضطراری اعلام شد.

دمیتری کنلکین وزیر منابع طبیعی و محیط زیست در رابطه با آتش سوزیهای واقع در مناطق ایرکوتسک، کراسنویارسک، یعقوستان، زابای کالسک و بوریافا که هفته گذشته آغاز شده است، به دمیتری مدودف نحست وزیر اینکشور اطلاعاتی ارائه کرد.

کوبلکین با اشار براینکه، بدلیل ادامه آتش سوزیها وضعیت در منطقه نامناسب می باشد، اظهار داشت، در 5 منطقه وضعیت اضطراری اعلام شده است، وسعت جنگلهای آتش گرفته 2 میلیون و 700 هزار هکتار می باشد. این رقم نسبت به اراضی که سال گذسته آتش گرفته بود، 12 رصد بیشتر می باشد.خبرهای مرتبط