ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در دو شهر کلن و بن در آلمان

شهرهای کلن و بن در آلمان، از تاریخ اول آوریل 2019، استفاده از برخی خودروهای دیزلی را ممنوع خواهند کرد.

ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در دو شهر کلن و بن در آلمان

شهرهای کلن و بن در آلمان، از تاریخ اول آوریل 2019، استفاده از برخی خودروهای دیزلی را ممنوع خواهند کرد.

دادگاه اداری شهر کلن، حکم ممنوعیت استفاده از خودروهای دیزلی در مرکز شهرهای کلن و بن را صادر کرد.

بر اساس حکم این دادگاه، رفت و آمد خودروهای دیزلی رده یورو 4 از تاریخ اول آوریل 2019 در شهرهای کلن و بن ممنوع خواهد بود.

این ممنوعیت، از تاریخ اول سپتامبر 2019، خودروهای دیزلی رده یورو 5 که جدیدتر هستند را نیز شامل خواهد شد.

هدف از این ممنوعیت ها کاهش آلودگی هوا در این دو شهر اعلام شده است.

قرار است اتوبوس های داخلی شهرداری کلان شهر کلن، نیز از سال 2019 با اتوبوس های برقی تعویض شوند.خبرهای مرتبط