خشنودی شورای اروپا و سازمان ملل از عدم تمدید وضعیت فوق العاده در ترکیه

شواری اروپا از عدم تمدید مهلت وضعیت فوق العاده در ترکیه ابراز خشنودی کرد

خشنودی شورای اروپا و سازمان ملل از عدم تمدید وضعیت فوق العاده در ترکیه

شواری اروپا از عدم تمدید مهلت وضعیت فوق العاده در ترکیه ابراز خشنودی کرد.

دانیل هالتگن سخنگوی دبیرکل شورای اروپا اعلام کرد،  عدم تمدید مجدد وضعیت فوق العاده و پایان این روند رضایت بخش میباشد.

فرهان حق یکی از سخنگویان دبیر کل سازمان ملل نیز در جریان برفینگ مطبوعاتی اش در خصوص تصمیم عدم تمدید مجدد وضعیت فوق العاده در ترکیه گفت: مشاهده اقلیمی که طی آن کلیه حقوق اساسی حفظ میشود، بسیار مطلوب میباشد.خبرهای مرتبط