ناتو تدابیر لازمه در برابر تهدیدات متوجه به ترکیه از طریق مرز جنوبی اینکشور را افزایش خواهد داد

ناتو تصمیم به افزایش تدابیر در برابر تهدیدات متوجه به ترکیه از طریق مرز جنوبی اینکشور گرفت.

ناتو تدابیر لازمه در برابر تهدیدات متوجه به ترکیه از طریق مرز جنوبی اینکشور را افزایش خواهد داد

ناتو تصمیم به افزایش تدابیر در برابر تهدیدات متوجه به ترکیه از طریق مرز جنوبی اینکشور گرفت.

روز اول نشست سران این پیمان که در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد، با انتشار یک بیانیه پایانی به اتمام رسید.

در ماده بیست و سوم این بیانیه، ضمن تاکید به تصمیم این پیمان مبنی بر افزایش تدابیر در راستای مقابله با تهدیدات متوجه به ترکیه از طریق مرزهای جنوبی اینکشور، پیام مبارزه با تروریسم داده شد.

در این بیانیه با اعلام اینکه "تهدید موشک بالستیک متوجه به ترکیه از سوی سوریه را دنبال کرده و به ارزیابی ان ادامه میدهیم." آمده است: مابین هم پیمانان اتحاد و همبستگی وجود دارد. در برابر تهدیدات و چالش ها نیز با اتفاق هم مبارزه میکنند.خبرهای مرتبط