8 نفر در چین جان باخت

ساختمان مترو در چین فرو ریخت

906389
8 نفر در چین جان باخت

در نتیجه فرو ریختن ساختمان مترو در ایالت "  " Guandong " در جنوب چین 8 نفر جان باختند.

بموجب گزارش خبرگزاری شینهوا ، خطوط مترو که أمور ساخت آن در شهر فوشکان ادامه دارد بنابه علل نامعلوم تخریب شد. 

در این حادثه 9 نفر مجروح شدند.

فعالیت های تجسس و نجات برای یافتن سه فرد مفقود حادثه ادامه دارد.

در رابطه با حادثه که در نتیجه آن دو محوطه به بزرگی میدان بسکتبال فرو ریخته تحقیقاتی آغاز شد.خبرهای مرتبط