افزایش جرایم نفرت و انزجار در آمریکا

گزارش سالانه انستیتوی آمار دفتر تحقیقات فدرآل آمریکا

افزایش جرایم نفرت و انزجار در آمریکا

جرایم نفرت و انزجار در ایالات متحد آمریکا در حال افزایش است.

بموجب گزارش سالانه انستیتوی آمار دفتر تحقیقات فدرآل آمریکا ، جرایم نفرت و انزجار که در سال 2016 در آمریکا بر علیه مسلمانان ارتکاب شده است، در مقایسه با یک سال پیش 25 درصد افزایش یافته است.

بموجب این گزارش، تعداد جرایم ناشی از نفرت و انزجار که در سال 2015 ، 5800 نفر بود، در سال 2016 به 6121 نفر افزایش یافت.

در گزارش مذکور چنین آمده است : در تعداد جرایم نفرت و انزجار بر علیه مسلمانان، یهودیان و گروههای همجنسگرا افزایش قابل توجهی قید شده است.

بموجب گزارش مورد بحث، تعداد جرایم نفرت ارتکاب شده بر علیه یهودیان54 درصد و بر علیه مسلمانان نیز 25 درصد  افزایش یافته است.  

در گزارش اف بی آی در سال 2015 گفته شد : در جرایم نفرت که در سطح کشور ارتکاب شده در مقایسه با یک سال پیش 6 ممیز 7 درصد افزایش قید شده و تعداد جرایم نفرت ارتکاب شده بر علیه مسلمانان نیز 67 درصد افزایش یافته است.

در حالیکه مباحثات پیرامون نقش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در افزایش جرایم نفرت بعلت سخنان اسلام فوبی وی در دوره بسیج انتخاباتی ریاست جمهوری ادامه دارد، اعلام می شود در این روند مدافعین برتری سفید پوستان در اولویت قرار گرفته اند.خبرهای مرتبط