اوفیلا، آسمان لندن را به رنگ نارنجی درآورد

گردباد اوفیلا آسمان لندن را به تن های متفاوت نارنجی درآورد

اوفیلا، آسمان لندن را به رنگ نارنجی درآورد

گردباد اوفیلا که در ایرلند سه قربانی گرفته، آسمان لندن را به تن های متفاوت نارنجی درآورد. 

 خبرهای مرتبط