مانور نظامی مشترک امریکا و قطر

امریکا و قطر مانور نظامی مشترکی ترتیب دادند

مانور نظامی مشترک امریکا و قطر

امریکا و قطر مانور نظامی مشترکی ترتیب دادند.

بنابه اطلاعات ارائه شده از سوی اداره رهبری معنوی وابسته به وزارت دفاع قطر، در چهارچوب مانور مشترک یک روزه ای که بین دو کشور در دوحه ترتیب یافت، چتربازان قطر و امریکا پرش آزاد انجام دادند.

گفته شد، مانور مورد بحث ثمره همکاری ست که از سه سال بدین طرف، بین دو گروه در زمینه طرحریزی و مانور انجام می گیرد.خبرهای مرتبط