شمار مهاجران آفریقایی از مرز 20 میلیون نفر گذشت

شمار افرادی که در آفریقا به عنوان پناهنده، مهاجر یا آواره در خارج یا کشور خود ثبت شده اند از مرز 20 میلیون نفر گذشته است

شمار مهاجران آفریقایی از مرز 20 میلیون نفر گذشت

گزارش مرکز فعالیت های استراتژیک آفریقا که مقر آن در آمریکا است نشان می دهد در سال 2017 شمار افرادی که در آفریقا به عنوان پناهنده، مهاجر یا رانده شده از زادگاه در کشور خود، ثبت شده اند از مرز 20 میلیون نفر گذشته است.

شصت و سه درصد این افراد که 12.7 میلیون نفر را شامل می شود مجبور به جابه‌جایی در داخل مرزهای کشور خود شده و 6.7 میلیون نفر مهاجر و 690 هزارتن نیز پناهنده شده اند.

75 درصد تنها از 5 کشور هستند.

سودان، سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی و نجریه به دلیل ادامه خشونت ها 75 درصد کل آمار را تشکیل می دهند.

سودان، کنگو و نجریه دارای بیشترین میزان مهاجرت در داخل کشور بوده اند. مهاجرفرست ترین کشورهای آفریقایی نیز سودان جنوبی، سومالی، جمهوری آفریقای مرکزی و اریتره هستند.

-51 نفر از کمک رسانان کشته شده اند.

تنها در سال گذشته در آفریقای مرکزی، کنیا، مالی، نجریه، سومالی و سودان جنوبی در مجموع 51 تن از نیروهای امدادی کشته شده اند..

در سراسر قاره آفریقا 44 میلیون نفر در سطح اضطراری در عدم امنیت عذایی یا درون بحران به سر می برند. کشورهای سومالی ، نجریه، و بخش هایی از سودان جنوبی در معرض قحطی هستند.خبرهای مرتبط