70 نیروی جدید در مرزهای اتریش برای جلوگیری از ورود پناهجویان

اتریش با هدف جلوگیری از ورود پناهجویان به کشور، نیروهای علاوه ای به مرزها انتقال میدهد

70 نیروی جدید در مرزهای اتریش برای جلوگیری از ورود پناهجویان

اتریش با هدف جلوگیری از ورود پناهجویان به کشور، 70 سرباز دیگر را نیز به ایالت تیرول واقع در مرز ایتالیا، منتقل کرد.

علموت توماج فرمانده امنیت ایالت تیرول، طی سخنانش به خبرنگاران، اعلام داشت که برای جلوگیری از ورود پناهجوبان به کشور، تدابیر را افزایش داده اند.

وی با اعلام اینکه 70 سرباز دیگر به نیروهای پلیس موجود در منطقه اضافه کرده اند، اظهار داشت که سربازان به نیروهای پلیس منطقه، بخصوص در رابطه با کنترل قطارهای باری و تریلی ها کمک خواهند کرد.

توماج تاکید کرد که سربازان به همراه نیروهای پلیس حرکت کرده و نقش فعالی بخصوص در کنترل خطوط قطار خواهند داشت.

فرمانده امنیت ایالت تیرول ضمن ابراز اینکه افزایشی جدی طی ماه گذشته در پناهجویایی که قصد ورود به کشور را داشته اند مشاهده شده است، گفت: "این فعالیت نه تنها برای جلوگیری از ورود غیر قانونی پناهجویان، بلکه برای نجات زندگی انسانها انجام میگردد."خبرهای مرتبط