مهاجم انتحاری در بروکسل از سوی پلیس از پای درآمد

فردی در ایستگاه مرکزی قطار بروکسل که گفته می شود مواد منفجره به همراه داشته است، از سوی پلیس از پای درآمد

756701
مهاجم انتحاری در بروکسل از سوی پلیس از پای درآمد

فردی در ایستگاه مرکزی قطار بروکسل که گفته می شود مواد منفجره به همراه داشته است، از سوی پلیس از پای درآمد.خبرهای مرتبط