امضای توافقنامه میان سازمان انرژی هسته ای دولتی روسیه و وزارت علوم و تکنولوژی اتیوپی

روسیه و اتیوپی، توافقنامه ای در بخش انرژی هسته ای امضا نمودند

756560
امضای توافقنامه میان سازمان انرژی هسته ای دولتی روسیه و وزارت علوم و تکنولوژی اتیوپی

سازمان انرژی هسته ای دولتی روسیه (روساتوم) و وزارت علوم و تکنولوژی اتیوپی، با هدف همکاری در بخش انرژی هسته ای، توافقنامه ای امضا نمودند.

بر اساس بیانیه کتبی صادره از سوی روساتوم، ضمن تاکید بر اینکه این توافقنامه یک اولین میان دو کشور میباشد، گفته شد که این توافقنامه هم بخشهای آموزشی و هم بخشهای اجرایی را در بر میگیرد.

در چهارچوب این توافقنامه که میان نیکولای پاسکی معاون مدیر کل روساتوم و آفهوورک کاسو گیزاو وزیر علوم و تکنولوژی اتیوپی، امضا گردید، گروه کاری مشترک متشکل از نمایندگان دو کشور، نقشه راهی در این رابطه مشخص خواهند نمود.

توسط این توافقنامه، توسعه زیرساخت هسته ای در اتیوپی، ایجاد آگاهی جمعی در بخش تکنولوژی هسته ای و استفاده از تکنولوژیهای رادیاسیون در بخشهای صنعتی، کشاورزی و بهداشتی، مورد هدف میباشد.خبرهای مرتبط