"مقامات مصری مسئول جان عبدالرحمان و دیگر منسوبین بازداشت شده اخوان هستند"

6 تن از منسوبین اخوان المسلمین که عبدالرحام رئیس کمیته نیز در بین آنها قرار دارد،  صبح گذشته از سوی نیروهای امنیتی مصر بازداشت شدند

679318
"مقامات مصری مسئول جان عبدالرحمان و دیگر منسوبین بازداشت شده اخوان هستند"

فهمی طلعت سخنگوی سازمان اخوان المسلمین در مصر اظهار داشت، مقامات مصری مسئول جان محمد عبدالرحمان رئیس کمیسیون عالی اداری اخوان و افراد همراهش که بازداشت شده اند، هستند. 

فهمی از بازداشت عبدالرحمان و برخی مقامات بلندپایه اخوان با عبارت "ربوده شدن" نام برد. 

وی گفت، مقامات مصری مسئول جان عبدالرحمان و دیگر منسوبین این سازمان که تحت بازداشت هستند می باشد. چنین بازداشت هایی ما را از پیشروی به سوی آزادی باز نخواهد داشت. 

6 تن از منسوبین اخوان المسلمین که عبدالرحام رئیس کمیته نیز در بین آنها قرار دارد،  صبح گذشته از سوی نیروهای امنیتی مصر بازداشت شدند. خبرهای مرتبط