سقوط بهمن در منطقه جامو و کشمیر هندوستان

در دو فاجعه جداگانه سقوط بهمن در رشته کوه های هیمالیا در منطقه جامو و کشمیر هندوستان، 5 تن جان خود را از دست دادند

سقوط بهمن در منطقه جامو و کشمیر هندوستان

در دو فاجعه جداگانه سقوط بهمن در رشته کوه های هیمالیا در منطقه جامو و کشمیر هندوستان، 5 تن جان خود را از دست دادند.

مقامات پلیس، در یک خانه در منطقه گریز که زیر بهمن مدفون شده است، 4 نفر از اعضای یک خانواده جان باخته و یک نفر نجات داده شده است.

سخنگوی ارتش این کشور از کشته شدن یک سرباز در جریان سقوط بهمن در منطقه سونامرگ خبر داد.

سال گذشته نیز در فاجعه سقوط بهمن در اینکشور 14 سرباز کشته شدند.خبرهای مرتبط