امضای پروتکل همکاری در عرصه کار و امنیت اجتماعی بین ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی

مابین ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی پروتکل همکاری در زمینه های کار و استخدام امضا گردید.

امضای پروتکل همکاری در عرصه کار و امنیت اجتماعی بین ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی

مابین ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی پروتکل همکاری در زمینه های کار و استخدام امضا گردید.

این پروتکل همکاری از سوی سلیمان سویلو وزیر کار و امنیت اجتماعی ترکیه و حمزه ارتان سانر همتای قبرسی اش امضا گردید.

سلیمان سویلو طی سخنانی در مراسم امضای این پروتکل، اعلام کرد که ترکیه تجربیات خود در زمینه امنیت اجتماعی، چگونگی تشکیل زیرساختهای لازمه و سازماندهی سیستم های مربوط به بیمه های بهداشت و درمان، بازنشستگی و خدمات اجتماعی را در اختیار جمهوری ترک قبرس شمالی قرار خواهد داد.

سویلو گفت: امیدوارم که در صورت تحقق این امر، جمهوری ترک قبرس شمالی نیز موفق به تشکیل ساختار نمونه ای در عرصه امنیت اجتماعی در اینکشور شود.

حمزه ارتان وزیر کار و امنیت اجتماعی جمهوری ترک قبرس شمالی نیز با اعلام اینکه خواستار بهره مندی از تجربیات ترکیه هستند، گفت: هدف مشترکمان، استفاده از تجریبات برترین های این عرصه میباشد.خبرهای مرتبط