وزرای خارجه اتحادیه اروپا با دستور کار "ترکیه" تشکیل جلسه خواهند داد

وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با دستور کار ترکیه تشکیل جلسه میدهند.

531883
وزرای خارجه اتحادیه اروپا با دستور کار "ترکیه" تشکیل جلسه خواهند داد

وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با دستور کار ترکیه تشکیل جلسه میدهند.

بر اساس گزارشات دریافتی از منابع دیپلماتیک، رویکرد مشترک اتحادیه اروپا در پی نشست وزرای خارجه این اتحادیه با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا مشخص خواهد شد.

کری با همتایان اروپایی اش در زمینه موضوعاتی چون نقش ترکیه به عنوان متفق در سوریه، روابطش با روسیه و نقطه عبور پناهجویان به اروپا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.خبرهای مرتبط