بحران "رئیس دولت" در برزیل

برزیل با بحران "رئیس دولت" روبروست

473995
بحران "رئیس دولت" در برزیل

برزیل با بحران "رئیس دولت" روبروست.
"دیلما روسف" رئیس دولت برزیل که با عزل شدن از پستش به علت فساد مالی مطرح شده، اظهار داشت که وجدانش آسوده بوده و با بی عدالتی که روبرو شده مجادله خواهد کرد.
ادعا می شود که روسف قبل از انتخابات عمومی سال ۲۰۱۴، با اعمال تغییر در داده های بودجه کشور و رضایت بخش نشان دادن وضعیت اقتصادی، جلب حمایت کرده است.
در رای گیری آخر هفته در جناح فرعی کنگره ملی، تصمیم به اقامه دعوی علیه روسف گرفته شد.
تصمیم نهایی بر عهده سناتو، جناح اصلی کنگره ملی است.
در صورتی که سنا در جلسه ماه می تصمیم به آغاز تحقیقات بگیرد، ریاست دولت دیلما روسف به تعلیق گرفته خواهد شد.
در چنین وضعیتی مردم به دو دسته تقسیم شده اند.
طرفداران و مخالفین روسف در کوچه و خیابان ها دست به اعتراض می زنند.خبرهای مرتبط