افزایش آتش سوزی درجنگلهای ایالت کالیفرنیا

هزاران تن از منازلشان تخلیه شدند

326735
افزایش آتش سوزی درجنگلهای ایالت کالیفرنیا

درجنگلهای ایالت کالیفرنیای ایالات متحده امریکا، آتش سوزی به میان آمد.

این آتش سوزی که چندین روز است ادامه دارد، هزاران هکتار جنگل را به خاکستر تبدیل کرد.

گرمای شدید هوا و وزش باد، این آتش سوزی را بیشتر میکند.

ماموران آتش نشانی، چندین روز است که هم از هوا و هم از زمین، سعی در مهار این آتش سوزی دارند.

فعالیتهای مهار آتش سوزی تا حدودی توانسته است تا جلوی پیشروی این آتش سوزی را بگیرد.

با تاثیر بادهای شدید، مناطق مسکونی نیز با تهدید آتش سوزی روبرو شد. به همین دلیل، فعالیتهای تخلیه این مناطق نیز آغاز گردید.

هزاران تن از منازلشان تخلیه شدند.

خشکسالی موجود در غرب ایالات متحده امریکا، که مدت ۴ سال است ادامه دارد، منطقه را به شکلی بی دفاع در مقابل آتش سوزیها درآورده است.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط