عصیان خانواده های ۴۳ دانشجوی مفقود در مکزیک

خانواده های ۴۳ دانشجو که ۵ ماه گذشته در مکزیک مفقود شده اند در برابر ساختمان یکی از بزرگترین کانال های تلویزیونی این کشور تجمع کردند

عصیان خانواده های ۴۳ دانشجوی مفقود در مکزیک

خانواده های ۴۳ دانشجو که ۵ ماه گذشته در مکزیک مفقود شده اند در برابر ساختمان یکی از بزرگترین کانال های تلویزیونی این کشور تجمع کردند. 

خانواده های نگران به همراه صدها تن که با حمایت از آنها در این تجمع اعتراض آمیز شرکت کردند، شعارهایی علیه مافیا در کشور سر دادند. 

خانواده های دانشجویان بر این عقیده اند که مبارزه آنها آنطور که باید از سوی مطبوعات پوشش داده نشده است. 

دادستان کل مکزیک به دنبال تحقیقات انجام شده در این زمینه اعلام کرده بود که همه دانشجویان از سوی مافیای قاچاق انسان کشته شده اند ولی اجساد اکثر دانشجویان پیدا نشده بود. 

به دنبال بیانات دادستان کل اخبار مربوط به مفقود شدن این دانشجویان در مطبوعات مکزیک کم رنگ تر شد. 

از سوی دیگر کمیسیونی که از سوی اتحادیه کشورهای آمریکا تشکیل شده تحقیقاتی گسترده در این زمینه آغاز خواهد کرد. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط