طرفداران اتحادیه اروپا برنده انتخابات پارلمانی اروپا در هلند شدند

آرای احزاب طرفدار اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرد

71843
طرفداران اتحادیه اروپا برنده انتخابات پارلمانی اروپا در هلند شدند

طرفداران اتحادیه اروپا برنده انتخابات پارلمانی اروپا در هلند شدند.
در انتخابات پارلمان اروپا، آرای احزاب طرفدار اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرد.
در نتیجه این انتخابات، آرای احزاب راست افراطی مخالف اتحادیه اروپا نیز کاهش یافت.
بر اساس داده های منتشره، احزاب دموکراتهای لیبرال چپ گرا و اتحادیه مسیحیان دموکرات غالب این انتخابات و احزاب کارگران سوسیال دموکرات و حزب آزادی که یک حزب راست گرای افراطی می باشد، مغلوب این انتخابات شدند.
در مقایسه با سال 2009 در حالیکه حزب دموکراتهای لیبرال چپ گرا آرای خود را از 11.3 درصد به 15.6 درصد افزایش داد، میزان آرای حزب اتحادیه مسیحیان دموکرات از 20 درصد به 15.2 درصد کاهش یافت.
نتیجه قطعی این انتخابات که با حضور 37 درصد از واجدیدن شرایط برگزار گردید، روز 25 می اعلام خواهد شد.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط