روند اسکان پناهدگان ساکن ترکیه در کشور ثالث

روند اسکان، شرایطی که هر کدام از کشورهای مهاجرپذیر به طور خاص برای پذیرش مهاجرین تعیین کرده اند، سهمیه های تعیین شده از سوی این کشورها و موارد بسیار دیگر در روند اسکان در کشور ثالث تاثیر دارند

1461219
روند اسکان پناهدگان ساکن ترکیه در کشور ثالث

در این نوشته به ارائه توضیح در رابطه با روند اسکان پناهندگان در کشور ثالث خواهیم پرداخت.   

همانطور که قبلا نیز گفتیم، خارجیانی که در ترکیه زندگی می کنند، تحت حفاظت بین المللی باشند یا نباشند، تابع قانون خارجیان و حفاظت بین المللی هستند و روند تعیین و ارزیابی موقعیت آنها بر اساس موارد مندرج در این قانون انجام می گیرد. در پایان فرآیندهای مندرج در این قانون، موقعیت خارجیان از نظر حفاظت بین المللی مشخص می شود. 

 

اسکان در کشور ثالث:

مراحل اسکان پناهندگان مشروط از کشوری که به آن پناه آورده اند به کشوری که آنها را پذیرفته و دادن حق اسکان به آنها در این کشور به مدت نامحدود، اصطلاحا اسکان در کشور ثالث نامیده می شود. این روند با همکاری مشترک اداره کل مهاجرت ترکیه وابسته به وزارت کشور و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اجرا و مدیریت می شود.

در چارچوب قانون خارجیان و حفاظت بین الملل، تنها سازمان مسئول از درخواست ها، ثبت نام، تعیین وضعیت پناهندگی و اسکان در کشور ثالث، اداره کل مهاجرت و شعبه های استانی آن در استان های مربوطه است. در نتیجه مصاحبه های انجام گرفته با کارشناسان مشغول به کار در میزهای حفاظتی اداره کل مهاجرت ترکیه، تقاضاها از نظر درجه حساسیت مورد ارزیابی قرار می گیرند، پرونده ها تشکیل شده و به کمیساریای عالی پناهندگان ارجاع داده می شوند. کمیساریای عالی پناهندگان در دوره های زمانی مشخص، به کشورهای ثالث مهاجرپذیر در رابطه با پرونده ها ارائه اطلاعات می کند. کشورهای ثالث پس از انجام ارزیابی های لازم بر اساس معیارهای داخلی خود، به کمیساریای عالی پناهندگان اعلام می کنند که برخی درخواست ها را پذیرفته اند. کمیسریای عالی پناهندگان در همکاری و هماهنگی کامل با کشور ثالث به ذینفع اطلاع می دهد که درخواست وی پذیرفته شده و به وی در رابطه با ادامه روند اطلاع رسانی می کند. کشور ثالث با کمیسریای عالی پناهندگان و ذینفع ارتباط برقرار کرده و در جهت هماهنگی و سازگاری متقاضی با کشور مورد نظر (اجتماعی، فرهنگی و نظایر آن) ملاقاتهایی را انجام می دهد. متقاضی باید کلیه اوراق و مدارکی را که از سوی کشور ثالث درخواست می شود، به آن کشور ارائه دهد. با به پایان رسیدن این روند به شکلی مثبت، با حمایت سازمان بین المللی مهاجرت و در صورت نیاز با همراهی این سازمان، انتقال به کشور ثالث انجام می گیرد. تمامی این روند با همکاری و هماهنگی کمیسریای عالی پناهندگان، سازمان بین المللی مهاجرت و اداره کل مهاجرت ترکیه انجام می گیرد.

 

نباید فراموش کرد که اسکان در کشور ثالث یک حق نیست. تمامی افرادی که مراجعه کرده اند و پرونده آنها در میز محافظتی اداره کل مهاجرت ترکیه از نظر درجه حساسیت مورد ارزیابی قرار گرفته، لزوما در کشور ثالث اسکان داده نمی شوند. به عبارت دیگر به هنگامی که برای انجام مصاحبه دعوت شدید، این امر بدین معنی نیست که شما حتما در کشور ثالث اسکان داده خواهید شد. معیارهای قطعی و مشخصی در روند رسیدگی به پرونده شما و اینکه نتیجه کار مثبت یا منفی خواهد شد، وجود ندارد. هر پرونده ای منفرد است و وضعیت خاص خود را دارد. در روند اسکان در کشور ثالث فاکتورهای بسیاری دخیل هستند. روند اسکان، شرایطی که هر کدام از کشورهای مهاجرپذیر به طور خاص برای پذیرش مهاجرین تعیین کرده اند، سهمیه های تعیین شده از سوی این کشورها و موارد بسیار دیگر در این روند تاثیر دارند.         

 

ثبت نام در روند حفاظت موقت و اسکان در کشور ثالث:

سوریه ای هایی که تحت حفاظت موقت هستند برای آغاز روند ثبت نام همراه با اوراق و‌مدارک‌ مورد نیاز به شعبه استانی اداره کل مهاجرت ترکیه مراجعه می کنند. شعبه استانی اداره کل مهاجرت برای فردی که همراه با مدارک مورد نیاز مراجعه کرده، "ورقه ثبت نام اولیه" تنظیم می کند. این ورقه 30 روز اعتبار دارد. تحقیقات امنیتی ظرف 30 روز به پایان می رسد و در پایان این روند، اگر مشکلی وجود نداشته باشد، برای ذینفع سوریه ای "ورقه هویت حفاظت موقت" (کیملیک) تنظیم می شود، بدین ترتیب مرحله ثبت نام به پایان می رسد. اگر فرد پس از اتمام روند ثبت نام و یا در حالی که ثبت نام شده، درخواست اسکان دریک کشور ثالث و امن را نماید، پرونده وی برای ارزیابی میزان حساسیت، به میز محافظتی موجود در  شعبه استانی اداره مهاجرت ارجاع داده می شود.

 

پس از ارجاع پرونده به میز محافظتی موجود در  شعبه استانی، فرد برای انجام مصاحبه با کارشناسان موجود در این محل دعوت می شود. میزان حساسیت پرونده فرد متقاضی مورد ارزیابی قرار می گیرد و پرونده به کمیساریای عالی پناهندگان ارجاع داده می شود و روند اسکان در کشور ثالث آغاز می شود.   

      

ثبت نام در روند حفاظت بین الملل و اسکان در کشور ثالث:

افرادی که وارد ترکیه شده اند، اما برای دریافت حفاظت بین الملل مراجعه نکرده اند و خواهان دریافت این حفاظت و اسکان در کشور ثالث هستند، برای انجام امور مربوط به ثبت نام، تعیین موقعیت پناهندگی و اسکان در کشور ثالث می توانند به شعبه استانی اداره کل مهاجرت استان محل حضور مراجعه کنند. فرد قبل از مراجعه به اداره مهاجرت باید اوراق و مدارک لازم برای ارائه درخواست را آماده نماید. فرد متقاضی توسط اداره مهاجرت و بر حسب صلاحدید این اداره به استان های دیگر ارجاع داده می شود و فرد موظف است ظرف 15 روز، خود را به اداره مهاجرت استان تعیین شده معرفی نماید. پرونده افرادی که شرایط لازم را در روند مراجعه برای دریافت حفاظت بین الملل به جای آورده و این روند را با موفقیت به پایان برسانند، جهت تعیین موقعیت پناهندگی به مراکز تصمیم گیری ارجاع داده می شود.خبرهای مرتبط