اگر درخواست پناهندگی شما رد شده باشد، چگونه می توانید به آن اعتراض کنید؟

کدام یک از تقاضاهای ارائه شده به اداره مهاجرت ترکیه برای درخواست حفاظت بین المللی (پناهندگی) پذیرفته نمی شوند؟

1461238
اگر درخواست پناهندگی شما رد شده باشد، چگونه می توانید به آن اعتراض کنید؟

در این نوشته به ارائه توضیح در رابطه با آرای صادره در مورد متقاضیان پناهندگی بین المللی و نحوه اعتراض به این آرا خواهیم پرداخت.  

همانطور که قبلا نیز گفتیم، خارجیانی که در ترکیه زندگی می کنند، تحت حفاظت بین المللی باشند یا نباشند، تابع قانون خارجیان و حفاظت بین المللی هستند و روند تعیین و ارزیابی موقعیت آنها بر اساس موارد مندرج در این قانون انجام می گیرد. پس از طی مراحل مندرج در این قانون، موقعیت خارجیان از نظر حفاظت بین المللی مشخص می شود. 

 

آرای صادره در مورد متقاضیان دریافت حفاظت بین المللی: 

1. درخواستِ غیرقابل قبول (ماده 72 قانون خارجیان و حفاظت بین المللی): اگر متقاضی بدون ارائه هر گونه دلیل دیگری درخواست اولیه خود را تکرار کند؛  اگر پس از اعلام موافقت برای ارائه درخواست با نام خود، در هر مرحله ای از درخواست، بدون بیان دلیل موجه و یا پس از رد درخواست بدون بیان دلیل دیگری، درخواست جداگانه ای ارائه دهد؛ اگر از اولین کشوری که به آن پناهنده شده بود، آمده باشد (ماده 73 قانون خارجیان و حفاظت بین الملل)؛ اگر از کشور ثالث امن آمده باشد (ماده 74 قانون خارجیان و حفاظت بین الملل)؛ رای غیرقابل قبول بودن درخواست وی صادر می شود.  

 

2. پس گرفتن درخواست یا تلقی آن به عنوان پس گرفته شده (ماده 77 قانون خارجیان و حفاظت بین المللی): اگر متقاضی به شکل کتبی اعلام نماید که از درخواست خود صرفنظر کرده است؛ اگر سه بار متوالی و بدین دلیل موجه برای مصاحبه نرود؛ اگر از محلی که در بازداشت اداری بوده، فرار کند؛ اگر سه بار پیاپی و بدون عذر موجه تعهد خود را برای امضا و اعلام وجود به جا نیاورد؛ اگر به محل تعیین شده برای سکونت نرود و یا این محل را بدون مجوز ترک نماید؛ اگر به سوالات مربوط به اطلاعات هویتی خود پاسخ ندهد و با جمع آوری اطلاعات شخصی اش مخالفت کند؛ اگر به هنگام انجام امور ثبت نام و مصاحبه تعهدات خود را به جای نیاورد؛ درخواست وی پس گرفته شده تلقی می گردد و ارزیابی پرونده متوقف می شود. 

 

3. ارزیابی سریع و فشرده (ماده 79 قانون خارجیان و حفاظت بین المللی): اگر متقاضی به هنگام ارائه دلایل درخواست پناهندگی، به مواردی که حمایت بین المللی را الزم می کند، اشاره نکرده باشد؛ اگر با هدف گمراه کردن مسئولین از اسناد و مدارک جعلی و دروغین استفاده کرده و یا اطلاعات و اسناد و مدارکی ارائه کند که بر روند تصمیم گیری تأثیر منفی بگذارد؛ اگر به منظور ایجاد مشکل در شناسایی هویت یا ملیت خود، اوراق هویتی یا اسناد مسافرتی خود را از بین ببرد و یا گم و گور کند؛ اگر به منظور دیپورت از ترکیه در بازداشت اداری باشد؛ اگر تنها برای به تعویق انداختن و یا متوقف کردن اجرای حکمی که منجر به دیپورت وی از ترکیه خواهد شد، درخواست داده باشد؛ اگر از نظر برقراری نظم و امنیت عمومی در ترکیه تهدید به شمار رود و یا قبلا از ترکیه به این دلایل اخراج شده باشد؛ اگر پس از تلقی شدن درخواست وی به عنوان پس گرفته شده، مجددا درخواست داده باشد؛ درخواست وی به شکل سریع و فشرده مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

با فرد متقاضی که درخواست وی در رده سریع و فشرده ارزیابی شده است، حداکثر سه روز پس از تاریخ درخواست مصاحبه می شود و نتیجه نهایی در مورد درخواست وی طی پنج روز پس از مصاحبه داده می شود. اگر احساس شود که پرونده قرار گرفته در رده سریع و فشرده، نیازمند بررسی های طولانی تر است، این پرونده از رده ارزیابی سریع و فشرده خارج می شود. پرونده کودکان بدون همراه نمی تواند در رده سریع و فشرده مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

ساز و کارهای اعتراض به رای صادره به شکل زیر است:

مطابق ماده 80 قانون خارجیان و حفاظت بین الملل، خود فرد، نماینده قانونی و یا وکیل مدافع وی می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رای صادره به کمیسیون ارزیابی حفاظت بین المللی اعتراض کند.

 

اما برای اعتراض به رای صادره مبنی بر بازداشت اداری بر اساس ماده 68، رای صادره مبنی بر غیرقابل قبول بودن درخواست بر اساس ماده 72 و رای صادره مبنی بر ارزیابی سریع و فشرده بر اساس ماده 79 همین قانون، باید به مراجع قضایی مراجعه شود.

 

رای صادره در نتیجه اعتراض اداری به خود فرد، نماینده قانونی و یا وکیل مدافع وی ابلاغ می شود. اگر نتیجه اعتراض به رای صادره منفی باشد و فرد وكیل مدافع نداشته باشد، نتیجه اعتراض، مراحل اعتراض و مدت زمان لازم برای ارائه اعتراض به خود فرد یا نماینده قانونی وی اطلاع داده می شود.

 

به غیر از رای صادره بر اساس ماده 68 که برای اعتراض در مورد آن باید به مراجع قضایی مراجعه شود، برای اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب مواد 72 و 79، ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم و برای اعتراض به سایر تصمیمات اداری و اقدامات انجام شده ظرف سی روز پس از ابلاغ، خود شخص، نماینده حقوقی یا وکیل مدافع وی می تواند به دادگاه اداری ذیصلاح مراجعه کند.

 

مراجعه انجام گرفته به دادگاه قضایی در اعتراض به تصمیم صادره بر اساس مواد 72 و 79، ظرف پانزده روز نهایی می شود. رای صادره از سوی دادگاه در این باره قطعی است و غیر قابل اعتراض است.

 

فرد مجاز است تا پایان دادرسی و اعلام نتیجه نهایی دادگاه تجدید نظر در کشور اقامت نماید.خبرهای مرتبط