آیا میدانید که اولین اپرای ترکی به دستور مصطفی کمال آتاترک نوشته شده است؟

آیا میدانید که 23- اولین اپرای ترکی به دستور مصطفی کمال آتاترک نوشته شده است؟

1426013
آیا میدانید که اولین اپرای ترکی به دستور مصطفی کمال آتاترک نوشته شده است؟

آتاترک همیشه به هنر و هنرمندان اهمیت میداد و بسیار احترام میگذاشت. در اولین سالهای جمهوریت، در رابطه با هنر نیز همانند بسیاری دیگر از بخشها منجلمه بخشهای صنعتی، اقتصادی و آموزشی فعالیتهای بسیاری انجام گردید. سال 1934، آتاترک خواست تا اپرایی نوشته شود.

این خواسته آتاترک دلیل خاصی داشت. رضا شاه پهلوی، شاه ایران که صدها سال با ترکیه به دلیل تفاوتهای مذهبی همسایگی دشمنانه ای داشتند، به ترکیه دعوت شده بود. پس از قطعی شدن این دیدار، آتاترک به افتخار شاه ایران خواست تا شبی برنامه ریزی شده و اپرایی برای ان شب تهیه گردد و موضوع آن را نیز خودش انتخاب کرد. موضوع اپرا از شاهنامه فردوسیشاعر شهیر ادبیات ایران گرفته شده بود. این اپرا از سوی منیر خیری اگه لی نوشته شد. مسئولیت آماده کردن آن نیز به احمد آدنان سایگون 27 ساله داده شد. سایگون این اثر را در مدت زمان بسیار کوتاهی یعنی در دو ماه به پایان رساند.

 اپرای اوزسوی برای اولین بار، روز 19 ژوئن سال 1934 در آنکارا به روی صحنه رفت.خبرهای مرتبط