13 فوریه روز جهانی رادیو

برنامه های رادیویی در طول تاریخ به آسانی قبل دسترسی بوده و امروزه نیز رفته رفته اهمیت خود را افزایش می دهد

13 فوریه روز جهانی رادیو

سالگرد تاسیس رادیوی سازمان ملل که در 13 فوریه سال 1964 تاسیس یافت، بعدها از سوی یونسکو بعنوان روز جهانی رادیو اعلام شد. برنامه های رادیویی در طول تاریخ به آسانی قبل دسترسی بوده و امروزه نیز رفته رفته اهمیت خود را افزایش می دهد. رادیو بعنوان ساده ترین ابزار آگاهسازی هر چه سریعتر در رابطه با موضوعات درگیری، نقاط جنگ، جنگهای داخلی که در کانون توجه سازمان ملل قرار دارند، تنها با یک باطری کار می کند. یونسکو برای انتقال اطلاعات سالم، با کیفیت و مورد اعتماد به شنوندگان در نقاط مختلف جهان، این روز را جشن گرفته و تشویق می کند.

برای استفاده از رادیو با هدف یاری انسانی، نرم افزار " radio-in-a-box " سازمان ملل بشکل موثری مور استفاده قرار می گیرد.خبرهای مرتبط