آیا میدانید؟

مراسم بدرقه و استقبال از سرباز

آیا میدانید؟

آیا میدانید برخی از نقاط عطف زندگی در فرهنگ ترک با برگزاری مراسمات مختلف جشن گرفته میشود؟ مراسم اعزام به خدمت سربازی یکی از این مراسمات است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

خدمت سربازی در جامعه ما از گذشته ای بسیار ریشه دار و سنتی برخوردار بوده و وظیفه ای مقدس به شمار میرود. سرباز بودن همواره نشان از تبدیل شدن به یک انسان شریف و با فضیلت بوده و کسانی که به ویژه در مناطق روستایی، به خدمت سربازی نرفته اند، وجهه خوبی در بین مردم نداشته و توجهی به اظهاراتشان نشان داده نمیشود.

در ابتدا و خاتمه این وظیفه خطیر، همانند دیگر دوره های مهم در زندگی، مراسمات مختلفی برگزار میشود. مراسم بدرقه و استقبال از سرباز در مناطق مختلف به شیوه های مختلف برگزار میشود.

یکی از مراسمی که عموما در هر منطقه از کشورمان برگزار میشود، برگزاری ضیافت برای جوانانی که فراخوان خدمت سربازی شان را دریافت کرده اند، توسط دوستان و یا اقوامشان است. این ضیافت ها یا به تنهایی به افتخار جوانی که میخواهد به سربازی برود و یا همراه با خانواده اش برگزار میشود. برگزاری جشن و پایکوبی نیز از اقداماتی است که اغلب در حین و یا در پایان این مراسمات برگزار میشود.   خبرهای مرتبط