آیا می دانید؟ 44 - اعلام دولت جمهوری ترکیه

آیا می دانید که مصطفی کمال آتاترک قبل از اعلام جمهوری ترکیه در 29 ام اکتبر سال 1923 ، اندیشه جمهوریت را پذیرا شده بود؟

1293301
آیا می دانید؟ 44 - اعلام دولت جمهوری ترکیه

آیا می دانید که مصطفی کمال آتاترک قبل از اعلام جمهوری ترکیه در 29 ام اکتبر سال 1923 ، اندیشه جمهوریت را پذیرا شده بود؟

مظهر مفید بیگ دوست نزدیک وی 3 روز قبل از کنگره ارضروم در 20 ام ژوئیه سال 1919 چنین پرسیده بود، در مورد شکل حکومت بعد از موفقیت جنگ مبارزه ملی چه فکر می کنید؟ مصطفی کمال نیز در پاسخ می گوید، شکل حکومت بعد از فرا رسیدن موعد خود، جمهوریت خواهد بود. رهبر کبیر بعد از دادن این پاسخ از دوست خود خواست که این صحبت را با کس دیگری در میان نگذارد. مظهر مفید نیز این صحبت را در اثر خود بنام " همراه با آتاترک تا مرگش از ارضروم " بقلم گرفت.

با تغییر اولین ماده قانون اساسی در مجلس ملی کبیر ترکیه در 29 ام اکتبر 1923 به عبارت " حاکمیت بدون قید شرط از آن ملت است " هدف 4 سال قبل آتاترک تحقق یافت.

هدف آتاترک نیز حکومت جمهوری بود.خبرهای مرتبط