افسانه تاریخی "گره گوردیون"

آیا می دانید؟-37

افسانه تاریخی "گره گوردیون"

افسانه تاریخی "گره گوردیون" در آنکارا پایتخت ترکیه بوقوع پیوسته است؟

افسانه گوردیون متعلق به تمدن فریقی در یاسسی هویوک شهرستان پولاتلی آنکارا است.

بر اساس این افسانه، گره گوردیون، گلوله پیچکی بود که یک ارابه را به یک ستون وصل کرده بود. یک کاهن به فریقی ها که در پی انتخاب رهبری جدید بودند، گفت که اولین فردی که با ارابه وارد شهر می شود را به عنوان رهبر انتخاب کنند. این فرد گوردیوس بود. گوردیوس پادشاه د و ارابه اش در معبد به نمایش گذاشته شد. قرن ها بعد ارابه گوردیوس با این شایعات که کسی که گره را باز کند حاکم آسیا خواهد شد، شهرت یافت. اسکندر کبیر در سال 334 قبل از میلاد سعی کرد تا گره را باز کند ولی موفق نشد. او که صبرش تمام شده بود شمشیر خود را کشیده و گره را از وسط به دو نیم کرد. اسکندر در راه فتح امپراطوری پارس و حاکم شدن بر آسیا در 33 سالگی درگذشت. به عقیده اندیشمندان مرگ اسکندر ناشی از بی صبری اش در باز کردن گره بود.

 

 

 

 خبرهای مرتبط