آیا می دانید 34 - لاک پشتهای کارتا کارتا و شلونیا میداس

2 نوع از 8 نوع لاک پشتی که در جهان زندگی میکنند، به سواحل مدیترانه ترکیه می آیند

1249372
آیا می دانید 34 - لاک پشتهای کارتا کارتا و شلونیا میداس

 

آیا می دانید، در جهان 8 نوع لاک پشت دریایی زندگی کرده و 2 نوع این لاک پشتها در سواحل دریای مدیترانه لانه کرده اند؟

2 نوع از 8 نوع لاک پشتی که در جهان زندگی میکنند، به سواحل مدیترانه ترکیه می آیند. به این لاک پشت ها نام کارتا کارتا و شلونیا میداس گفته می شود. این دو نوع لاک پشت در کل بین ماههای می و اوت در بین بسیاری از سواحلمان از اکینجیک – دالیان تا یومورتالیک – سامسون لانه کرده و شبانگاهان در این مناطق تخم گذاری می کنند. ترکیه بدلیل وجود بیش از نیمی ازجمعیت لاک پشت های دریای سبز یعنی شلونیا میداس از ویژگی یکی از مهمترین اراضی لانه گیری در حوضه مدیترانه برخوردار می باشد. تحقیقات بعمل آمده نشان می دهد، نسل لاک پشتهای دریای سبز در حوضه مدیترانه بسرعت کاهش می یابد. برای همین، این لاک پشت ها با قرارداهای مختلف تحت حراست قرار می گیرند. در ترکیه نیز در راستای حراست از لاک پشت های دریایی فعالیتهای سیستماتیک ادامه دارد.     خبرهای مرتبط