آیا می دانید 32 - شانلی اورفا شهر پیامبران

آیا می دانید، از شهر شانلی اورفا یکی از شهرهای پر جمعیت آناتولی جنوبشرقی بعنوان " شهر پیامبران یاد می شود؟

آیا می دانید 32 - شانلی اورفا شهر پیامبران

آیا می دانید، از شهر شانلی اورفا یکی از شهرهای پر جمعیت آناتولی جنوبشرقی بعنوان " شهر پیامبران یاد می شود؟

تاسیس شانلی اورفا به عهدهای قدیم رسیده و بدلیل زندگی پیامبران سه دین سماوی در این شهر، از آن بعنوان شهر پیامبران یاد می گردد. بعقیده ابو فرج تاریخ نویس مشهور عرب، شانلی اورفا اولین و مهمترین 7 مرکز مسکونی اول تاسیس یافته در روی زمین بعد از توفان نوح می باشد.

همچنین تاسیس مزرعه در این منطقه از سوی حضرت آدم و زندگی پیامبرانی چون حضرت ابراهیم، حضرت ایوب، حضرت شعایب، حضرت الیاس، حضرت لوت در اینجا، جزو اعتقادات می باشد. بدلیل یافت دستمال حضرت عیسی در شانلی اورفا، مسیحیان بدینجا نام " دیر عیسی " را داده اند.خبرهای مرتبط