آیا می دانید 31 - نظری اجمالی بر هنر ملیله کاری در آناتولی

آیا می دانید، ملیله کاری هنریست که هزاران سال قبل در ماردین آناتولی ایجاد شده است؟

آیا می دانید 31 - نظری اجمالی بر هنر ملیله کاری در آناتولی

آیا می دانید، ملیله کاری هنریست که هزاران سال قبل در ماردین آناتولی ایجاد شده است؟

ملیله کاری، به هنر ساخت اشیا زینتی سه بعدی با نقشهای مختلف بوسیله مفتول های نازک طلا و نقره گفته می شود. ملیله کاری هنر دستی پیشرفته ایست که در ماردین آناتولی زاده شده است. هرگونه لوازم مورد استفاده در ملیله کاری از سوی خود صنعتگر ساخته می شود. بعد اتمام کار صنعتگر تاریخ و امضای خود را در نقطه مهم اثر حتک می کند. کار برق انداختن با قلم دستی، سنت استادان انگشت شمار ماردینی بوده و امروزه نیز ادامه دارد.

براساس آثار باستانی، گذشته ملیله کاری نقره به هزاره سوم قبل از میلاد می رسد. این هنر بعنوان یک سنت از سوی سریانی های جغرافیای مزوپوتامیا تا به امروز رسیده است. ملیله کاری در دوره عثمانیان نیز مورد توجه خاصی قرار گرفته و بعنوان یک هنر عجین شده با سریانی ها مورد قبول واقع شده بود. تا تاریخ نزدیک نیز همین وضعیت مرعیت داشت. فقط در سالهای اخیر بهمراه سریانی ها، مسلمانان نیز با این هنر علاقه دار شدند.خبرهای مرتبط