آیا می دانید؟ - تاریخچه کاخ اسحاق پاشا

ساخت کاخ اسحاق پاشا که در سال 1685 آغاز شده و یکی از زیباترین نمونه های معماری ترک می باشد، ظرف 99 سال به پایان رسیده است

1179170
آیا می دانید؟ - تاریخچه کاخ اسحاق پاشا

آیا می دانید، کاخ اسحاق پاشا در شهرستان دوغوبایزید استان آغری ترکیه، اولین کاخ صاحب سیستم گرمایش مرکزی در جهان می باشد؟

ساخت کاخ اسحاق پاشا که در سال 1685 آغاز شده و یکی از زیباترین نمونه های معماری ترک می باشد، ظرف 99 سال به پایان رسیده است. این کاخ که در عین حال یک مجتمع می باشد، بعد از کاخ توپکاپی، با احتشام ترین کاخ محسوب می شود. اسحاق پاشا که قصر مذکور با فرمان او ساخته است، می خواست که با احتشام قصر، قدرت خود را اطرافیان و دولت مرکزی نشان بدهد. حفره های داخل دیوارهای سنگی نشان می دهد که این قصر با سیستم گرمایش مرکزی گرم می شد. قصر اسحاق پاشا با این ویژگی بعنوان اولین قصر صاحب سیستم گرمایش مرکزی در تاریخ جهان شناخته می شود.خبرهای مرتبط